Charlottenlund Travbane

Mobile navigation

Indkaldelse til EOGF 8. september 2021

Taarne 0573
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter
17. august 2021 22:00

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
DET DANSKE TRAVSELSKAB 

Charlottenlund, 17. august 2021


 

 
Ekstraordinær generalforsamling i Det Danske Travselskab afholdes
 
Onsdag, 8. september 2021, kl. 18.00
 
i Cafe P, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund.

 Generalforsamlingen vil have følgende dagsorden:
 
1.      Valg af dirigent
 
2.      Ændring af vedtægter
 
Bestyrelsen eksklusiv Theodor Nielsen stiller forslag om følgende ændringer af vedtægterne, som vil blive motiveret på generalforsamlingen. De foreslåede ændringer fremsættes uafhængigt af hinanden.

a)          § 3, stk. 1, ændres til at blive sålydende:


”Enhver myndig person kan blive medlem af selskabet. Det er Selskabets generalforsamling, som afgør, om de ansøgende personer kan blive medlem. Generalforsamlingen afgør dette i forbindelse med den ordinære generalforsamling, og anmodning om optagelse som medlem skal fremsendes senest den 20. februar.”
 
I § 9 indsættes et nyt nr. 10 ”Godkendelse af nye medlemmer.” og ”nr. 10” bliver herefter ”nr. 11.”
 
b)         I § 4, stk. 5 indsættes følgende nye bestemmelse:
 
”Selskabet kommunikerer til sine medlemmer via selskabets hjemmeside og e-mail, i det omfang medlemmerne har meddelt sådan e-mailadresse til selskabet.”
 
c)          I § 7, stk. 2 ændres til at blive sålydende:
 
”Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar med skriftlig angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Forslag skal sendes pr. e-mail til selskabets direktør på dennes e-mailadresse, eller anden e-mailadresse som selskabet måtte have angivet til brug herfor. Anmeldelse af kandidatur til bestyrelsen i medfør af § 9, stk. 4 skal ske til samme e-mailadresse.”
 
d)         I § 8, stk. 2, linje1 ændres ”3” til ”4”.
 
e)         I § 9, stk. 4, efter ”bestyrelsen” tilføjes ”eller suppleant”.
 
f)          § 12 ophæves, og de efterfølgende paragraffer ændrer nummerering, og der sker opdatering af henvisninger hertil i de øvrige paragraffer.
 
Til indkaldelsen vedhæftes et eksemplar af vedtægterne, hvor de foreslåede ændringer er angivet med ”track changes” (bilag 1).
 
3.      Ophævelse af generalforsamlingens beslutning af 16. juni 2021
 
Bestyrelsen eksklusiv Theodor Nielsen stiller forslag om

(i) at ophæve generalforsamlingens beslutning af 16. juni 2021 om, at bestyrelsen bemyndiges til at arbejde for den såkaldte Åby-model indeholdende en modernisering af travbanen baseret blandt andet på et frasalg af hele banens staldterræn samt parkeringsplads ved staldene, og etablering af en forspændingsstald, der skal ligge på tilskuerpladserne foran den store tribune, og (ii) bestyrelsen bemyndiges til at arbejde for udviklingen af en ny lokalplan med udgangspunkt i, at travbanen forbliver i Charlottenlund.
 
4.      Mistillid til bestyrelsen
 
52 medlemmer har anmodet om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling med forslag om, at generalforsamlingen udtrykker mistillid til bestyrelsen.
 
Til indkaldelsen vedhæftes selve anmodning (bilag 2) om indkaldelse til generalforsamling, idet nærmere motivation forventes på selve generalforsamlingen.
 
5.      Valg af bestyrelse, hvis der udtrykkes mistillid, jf. pkt. 4
 
Hvis generalforsamlingen udtrykker mistillid til bestyrelsen, er den samlede bestyrelse på valg.
 
Eventuelle medlemmer, som vil stille op til valg til bestyrelsen, skal anmelde deres kandidatur senest den 25. august 2021. Anmeldelse af kandidatur skal ske til
bestyrelse@travbanen.dk. Valg sker i overensstemmelse med vedtægternes § 9.
 
Hvis der ikke er anmeldt kandidater inden dette tidspunkt, og hvis punktet kommer til behandling (generalforsamlingen har udtrykt mistillid til bestyrelsen, jf. dagsordenens pkt. 3), kan der ikke ske valg til bestyrelsen på generalforsamlingen og der vil blive indkaldt til ny ekstraordinær generalforsamling.
 
6.      Valg af to bestyrelsessuppleanter, hvis der udtrykkes mistillid, jf. pkt. 4

Hvis generalforsamlingen udtrykker mistillid til bestyrelsen, medfører det også, at bestyrelsessuppleanterne er på valg.
 
Eventuelle medlemmer, som vil stille op til valg, skal anmelde deres kandidatur senest den 25. august 2021. Anmeldelse af kandidatur skal ske til
bestyrelse@travbanen.dk. Valg sker i overensstemmelse med vedtægternes § 9.
 
Hvis der ikke er anmeldt kandidater inden dette tidspunkt, og hvis punktet kommer til behandling (generalforsamlingen har udtrykt mistillid til bestyrelsen, jf. dagsordenens pkt. 3), kan der ikke ske valg af suppleanter til bestyrelsen på generalforsamlingen.
 
7.      Eventuelt
 
_____
 
 
Begæringen om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er modtaget den 12. august 2021. Begæringen er indgivet af 52 medlemmer af selskabet. Efter vedtægternes § 8, stk. 2, skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes til afholdelse inden 3 uger herefter. Dette er imidlertid ikke muligt som følge af kravet i vedtægternes § 6, stk. 2, om, at enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse er sket hurtigst muligt med overholdelse af det vedtægtsbestemte indkaldelsesvarsel.  
 
Alle medlemmer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Det er dog kun medlemmer, der er optaget som medlemmer i selskabet senest pr. 8. marts 2021, som har stemmeret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 3. Der kan ikke stemmes via fuldmagt på den ekstraordinære generalforsamling.
 
Vedtagelse af de enkelte punkter på dagsordenen kræver simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, dog kræver vedtagelse af forslag under dagsordenens pkt. 2 a) – f) den majoritet, som fremgår af vedtægternes § 13. 
 
Af hensyn til de praktiske forhold bedes medlemmer melde tilbage senest mandag, den 6. september 2021, hvis deltagelse i generalforsamlingen forventes. Tilmelding kan ske på telefon 88 81 12 01 eller via e-mail til
info@travbanen.dk.
 
Uanset om et medlem er tilmeldt eller ej, kan medlemmet møde op og deltage på generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.
 

Vel mødt.
 


 
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

 

 

Michael Juul Nielsen
Formand, Det Danske Travselskab

 

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk og herunder travbanen.dk. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

Læs mere